Un sistema de tractament d’aigües residuals

Un sistema de tractament d’aigües residuals

Un sistema de tractament d’aigües residuals

 fotoriu1.jpg

Els nuclis residencials de Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró, Colonia del Carme i Can Nicolau no disposen d’un sistema de clavegueram que garanteixi el tractament final de les seves aigües residuals, que són abocades directament a la llera dels torrents i conduïdes fins el riu Llobregat.

La inexistència d’unes instal·lacions que donin solució a aquesta problemàtica és una mancança històrica que es ve arrossegant des del mateix moment en que van aparèixer aquests nuclis residencials i es van començar a executar les primeres obres d’urbanització d’aquests sectors.

El fet que s’hagi trigat tants anys a abordar aquesta problemàtica és una demostració de la complexitat que envolta aquestes obres, que no depenen únicament d’una competència municipal, sinó que en gran mesura estan condicionades per una intervenció prèvia o paral·lela de la Generalitat de Catalunya. Des de l’Ajuntament es va haver de prioritzat la dotació d’altres serveis, que també es consideraven bàsics i de primera necessitat per aquells nuclis residencials que acollien un major nombre de ciutadans (pavimentació de carrers, construcció de voreres, instal·lació d’enllumenat públic, abastament d’aigua potable, dotació de serveis com la recollida de residus, neteja viària o transport urbà, entre altres).

La construcció d’un sistema general per a la recollida de les aigües residuals i la seva conducció fins una planta de tractament adequat (col·lectors en Alta) i d’un clavegueram que connecti els diferents nuclis residencials amb aquest sistema general (col·lectors en Baixa), no poden esperar més i representa avui dia la darrera gran infraestructura que cal construir al nostre municipi per tal de garantir que tots els nuclis residencials de Castellbisbal estan connectats a un sistema de tractament d’aigües residuals eliminant així qualsevol abocament d’aquestes aigües directament a la llera pública. Ha arribat l’hora, doncs, de fer realitat aquestes obres.

Un sistema de tractament d’aigües residuals,

la darrera gran infraestructura

Des de l’inici d’aquest mandat l’equip de govern municipal va assumir aquestes obres com una prioritat, però era evident que no ho podia fer l’Ajuntament tot sol. La Generalitat és la responsable i l’Administració competent per construir els col·lectors en Alta i l’Ajuntament és l’Administració que ha de garantir la construcció dels col·lectors en Baixa. Aquesta operació calia doncs, dissenyar-la i planificar-la de forma coordinada, per tal de garantir que les dues obres es farien paral·lelament i es podrien posar en marxa a la vegada. No tindria cap sentit construir un clavegueram que continués conduint les aigües residuals fins al riu, sense garantir un tractament adequat d’aquestes.

Finalment, després d’un llarg treball de seguiment i coordinació per part dels tècnics municipals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va assumir totes les tasques necessàries per dur aquest projecte a bon port. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per part de la Generalitat, com l’Ajuntament de Castellbisbal, vam encarregar la redacció dels projectes constructius a l’AMB. El març de 2017 es contractava la redacció dels dos projectes (col·lectors en Alta i Baixa) per més de 135.000€. Durant l’any 2018 s’han presentat aquests projectes i s’ha iniciat el procediment per a la seva aprovació i posterior licitació de les obres. En aquests moments s’està finalitzant la redacció dels convenis de col·laboració entre el nostre Ajuntament i l’AMB perquè aquesta assumeixi ara tot el procediment relacionat amb l’aprovació oficial del projecte, la gestió de les expropiacions que cal dur a terme, la licitació i adjudicació de les obres, així com la direcció i l’execució d’aquestes.

El 16 d’octubre d’enguany l’AMB ha aprovat inicialment els dos projectes constructius. El procediment, doncs, ja està en marxa i no s’aturarà fins que aquestes obres estiguin finalitzades. El fet que sigui l’AMB qui hagi assumit la gestió i l’execució de les obres garanteix que aquesta infraestructura es podrà posar en funcionament tant aviat finalitzi la construcció dels dos col·lectors (Alta i Baixa), aquesta era una condició que havia imposat la Generalitat per tal de comprometre’s a fer les obres que són de la seva competència (col·lectors en Alta).

El paper de l’AMB és clau, doncs, a l’hora de fer realitat aquestes obres, gràcies a la seva important estructura en mitjans personals, tant a nivell de serveis jurídics, com econòmics i tècnics i la seva experiència en la construcció de sistemes de col·lectors generals pel tractament d’aigües residuals. Malgrat l’AMB assumeix aquesta part important del procés, són les Administracions competents les que han de finançar el mateix.

L’ACA aporta més de 4.700.000€

l’Ajuntament de Castellbisbal més de 4.340.000€.

L’ACA haurà de finançar la construcció dels col·lectors en Alta, amb un pressupost inicial previst de més de 4.700.000€. Per la nostra part, l’Ajuntament de Castellbisbal haurà de finançar totes les despeses de gestió i execució de les obres dels col·lectors en Baixa, amb un pressupost inicial de més de 4.340.000€.

Ens trobem doncs, davant d’una de les inversions més importants que s’hauran dut a terme al nostre municipi en els darrers anys, més de 9 milions d’euros per a la construcció d’una infraestructura que, si bé no la podrem gaudir a cop d’ull, sí que sabem que és del tot necessària per garantir la correcta evacuació i tractament de les nostres aigües residuals, amb el benefici que això comportarà per a la necessària sostenibilitat dels nostres rius, del nostre entorn natural i de la qualitat de vida de tota la ciutadania.

Segons les previsions de l’AMB, si no es produeix cap imprevist important, durant l’any 2019 es duran a terme les expropiacions necessàries, l’exposició pública i l’aprovació definitiva dels projectes, les autoritzacions de totes les Administracions actuants i l’inici del procediment de licitació per a l’adjudicació de les obres. Si es compleixen les previsions, es preveu que la construcció dels col·lectors en Alta i en Baixa s’iniciï a principis de l’any 2020, entrant en funcionament aquestes infraestructures durant l’any 2021.

Des de l’Ajuntament ja s’està treballant, d’acord amb aquestes previsions, per tal de garantir el correcte finançament de les obres dels col·lectors en Baixa, que haurà de ser assumit íntegrament a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2020 i 2021.

Novament des del govern d’Alternativa ens trobem davant d’un repte i d’un projecte molt important pel nostre municipi. Una necessitat històrica que cap govern municipal ha estat capaç d’assumir fins avui, potser perquè aquest tipus d’instal·lacions no són gaire reivindicades per la ciutadania, donada la seva poca visibilitat.

A Alternativa per Castellbisbal sempre hem portat al nostre ADN la defensa del medi ambient i la necessitat de protegir el nostre entorn natural. Fer realitat aquest projecte comportarà un impacte molt positiu per a la qualitat de vida del nostre municipi i de tota la ciutadania.

A Alternativa estem preparats i compromesos per fer realitat tots aquells projectes que fan cada dia millor el nostre poble i que incideixen directament en el benestar de tota la ciutadania.

.