MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

Pressupost 2022

El pressupost municipal és l’eina bàsica per a la previsió, la planificació i l’organització dels recursos econòmics municipals, essent també l’instrument econòmic més important per donar resposta a les necessitats de la ciutadania amb garanties d’igualtat, equitat, eficiència i eficàcia en l’administració dels recursos públics.

L’arribada de la COVID al nostre país l’any 2020 va trastocar absolutament totes les previsions, planificacions i plans d’actuació dels municipis, portant el món a una situació totalment desconeguda i excepcional. La pandèmia no tan sols ha posat en crisi el sistema sanitari, sinó que també ha provocat una crisi econòmica i social d’un abast que encara avui, a finals de 2021, resulta imprevisible en tots els seus efectes.

El projecte de Pressupost 2022 s’emmarca, doncs, en un context d’incerteses derivades de la situació viscuda amb la pandèmia, però amb signes evidents de recuperació econòmica i reconstrucció social, com l’increment de la producció de bens i serveis amb el correlatiu increment de la població ocupada, del consum interior i del turisme. Al nostre municipi, malgrat que els nivells d’atur no deixen de ser preocupants, hem tornat a les dades preexistents abans de la pandèmia, disminuint el nombre de persones aturades que han passat de les 637 (2020) a les 536 (octubre 2021).

Tot i així es mantenen indicadors inequívocs de situacions de vulnerabilitat social que estan agreujades per l’impacte de la COVID, que encara es deixa sentir, alhora que es comencen a manifestar signes preocupants de distorsions econòmiques que es poden agreujar durant l’exercici com l’increment de la inflació, l’encariment i escassetat de matèries primeres, etc. i que poden afectar l’execució pressupostària.

Davant d’aquesta realitat es fa difícil preveure com poden incidir alguns aspectes macroeconòmics en una economia local com la nostra. És evident que la situació local no pot anar a millor si el context global no recupera la senda d’un progrés econòmic i social més equitatiu, just i igualitari per a tothom. El nostre ritme diari i la nostra “salut” econòmica també depenen d’una bonança i recuperació que no deixi ningú enrere: situacions de vulnerabilitat, economies familiars, el petit comerç, la restauració, els serveis i tota l’activitat empresarial i industrial del nostre país.

Malgrat alguns signes de recuperació, no és gens agosarat afirmar que presentem una proposta de pressupostos en un entorn d’autèntica crisi econòmica que afecta a tot el país. Només cal atendre a la previsió de la taxa de creixement anual del producte interior brut (l’any 2020 de -10,8%, i per l’any 2021 de +4,6%), per entendre que el camí cap a una veritable recuperació econòmica serà llarg i complex.

Així doncs, hem elaborat una proposta de Pressupost municipal en un escenari que continua presentant moltes incerteses. El resultat és una proposta pel 2022 mesurada i prudent respecte els ingressos previstos i d’una gran contenció respecte les despeses corrents.

El pressupost per l’any 2022 ha estat elaborat sense atendre els objectius de dèficit de despesa i regles fiscals, suspesos el mes de setembre per decisió del Govern Espanyol, en línia amb la Unió Europea, considerant que es mantenen les condicions d’excepcionalitat que aconsellen i justifiquen mantenir la seva suspensió.

La suspensió de les regles fiscals no significa, però, la suspensió de l’aplicació de la LOEPSF, ni de la normativa reguladora de les hisendes locals. La Direcció General de Política Financera i Tresor va emetre, en data 21 de setembre de 2021, una nota informativa en relació a la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2022. En aquesta nota s’indica que es mantenen vigents els indicadors de solvència:

– Estalvi net positiu
– Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu
– Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents
– Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies

Aquesta suspensió ens permetrà, durant el proper any, atendre les necessitats reals pressupostàries del nostre municipi, utilitzant part del Romanent de Tresoreria disponible per incrementar els recursos destinats al finançament de determinades despeses generals que ara, en la seva previsió inicial, s’han tingut que ajustar per equilibrar un pressupost que en els darrers anys ha experimentat un increment molt important de la despesa corrent, davant d’una estabilització dels ingressos, com a conseqüència de la congelació d’impostos i taxes municipals durant els darrers sis anys.

Durant l’any 2021 hem continuat fent front a moltes despeses extraordinàries, així com a la necessitat d’incrementar moltes partides que s’han vist desbordades com a conseqüència de la COVID. Disposar d’un important Romanent de Tresoreria ens ha permès respondre eficaçment a totes les necessitats que s’han anat presentant.

Mitjançant diferents modificacions pressupostàries hem injectat recursos econòmics al Pressupost, no tan sols per generar noves partides i despeses sinó també per incrementar partides que s’han vist desbordades (neteja d’escoles, d’equipaments i d’espais públics, ajuts econòmics de caràcter social, adquisició de productes pel banc d’aliments, subministraments, etc.).

Un any més, cal deixar constància del suport que l’Equip de Govern ha rebut en tot moment per part de la resta de grups polítics municipals per aprovar i tirar endavant aquestes modificacions pressupostàries. Agraïm aquest suport i acompanyament que, sense cap mena de dubte, ha contribuït a facilitar la reacció i la resposta dels serveis municipals davant les necessitats i incidències que encara hem arrossegat durant aquest 2021 com a conseqüència d’aquesta pandèmia.

Com hem esmentat, la proposta és prudent respecte dels ingressos, donat que la situació provocada per la COVID desaconsella qualsevol revisió d’Impostos o Taxes. De fet, fa set anys que venim congelant tots els tributs municipals, donat que disposem d’un pressupost molt important que havia generat grans romanents, malgrat el fort increment que ha anat experimentat la despesa corrent en aquests anys.

Pel que fa al pressupost de despeses, aquest s’ha elaborat aconsellant inicialment una contenció en totes les àrees municipals, si bé en alguns casos hem incrementat els recursos destinats a aquells serveis que considerem essencials per garantir un estat del benestar digne i just per a totes les persones. Així, hem incrementat partides destinades a determinats ajuts i prestacions socials per no deixar enrere cap situació personal o familiar de vulnerabilitat, també en l’àrea d’educació, medi ambient, serveis municipals, joventut, igualtat o comerç. Mantenim i garantim així mateix els recursos destinats a altres àrees que també considerem prioritàries com ara cultura, ocupació, esports o cooperació i desenvolupament.

Malgrat que el nostre poble no s’escapa a la realitat que colpeja avui tot el país, a Castellbisbal seguim compromesos a lluitar per evitar el “risc de cronificació de la pobresa”, garantint els ajuts socials que facilitin l’accés als serveis bàsics per a totes les persones i famílies del municipi i, en la mesura que els recursos econòmics ho permetin, incrementant determinades línies d’ajut i creant-ne de noves, especialment davant de les circumstàncies tant excepcionals en les quals ens trobem per aquesta crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID.

En els darrer anys hem fet un gran esforç per redistribuir millor la despesa, apostant per la millora continuada dels serveis, posant en marxa de nous i noves prestacions. I tot això ho hem fet sense incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania. A més, hem mantingut un important nivell d’inversions (més de 9 milions d’euros en el període comprés entre 2016 i 2021) sense necessitat de crèdits externs i hem eliminat completament l’endeutament econòmic del nostre ajuntament.

Com ja hem esmentat en altres ocasions i ara pren encara més importància: el pressupost no és un instrument de gestió rígid, ha de ser viu, adaptable i permeable a les realitats del moment i a les necessitats actuals i futures de la nostra ciutadania. La disponibilitat d’un romanent de tresoreria prou important, així com la flexibilitat en l’aplicació d’algunes de les regles fiscals imposades des del Govern central, ens permetran injectar nous recursos econòmics al llarg del proper exercici per aquelles despeses de caràcter general que precisin d’aquests.

Atenent a tots els condicionants esmentats, en un entorn de crisi econòmica i davant d’una situació actual i futura que genera moltes incerteses presentem una proposta de pressupost per a la seva aprovació de 22.557.006€, que analitzem de forma resumida en els següents apartats:

DESPESES

(22.557.000€)

Amb les previsions proposades garantim el manteniment dels serveis públics i de totes les obligacions contractuals adquirides per l’Ajuntament. Així mateix, mantenim els recursos destinats a les importants subvencions que es concedeixen des de les diferents àrees de govern, tant a entitats i associacions locals, com aquelles destinades a ajuts socials, educatius o de cooperació.

Mantenir un equilibri econòmic no sempre és fàcil d’aconseguir, donat que les previsions de despesa desitjada per les diverses àrees de govern superen normalment els ingressos ordinaris calculats. En determinades àrees, la gestió acurada del pressupost i una revisió profunda de l’objecte i justificació de les despeses permeten la reassignació de recursos a altres necessitats sense que, en el seu conjunt, comportin un increment de la despesa global.

El pressupost de despeses presenta un increment, respecte l’any anterior, de poc més de 784.000€. A continuació repassem algunes de les despeses corrents que es consideren més rellevants o presenten canvis significatius:

Personal  (8.991.987€)

És el capítol més important per la seva quantia (39,9% del pressupost total) i recull les despeses destinades a les retribucions de la plantilla municipal, càrrecs electes i aquelles directament relacionades amb el personal. Aquest capítol és el que presenta l’augment quantitatiu més elevat del pressupost respecte l’any 2021, amb 338.000€ d’increment.

Els sous de la plantilla municipal (sous bàsics, complements i assegurances) suposen la part més important, amb una despesa prevista superior als 8.350.000€ (dels quals 1.941.500€ corresponen a la Seguretat Social). També s’ha previst l’increment del 2% aprovat per l’Estat per l’any 2022.

Pel que fa a la retribució de l’Equip de Govern amb dedicació exclusiva o parcial, es preveu una partida de 236.170€, el que representa una reducció de més de 23.000€ respecte l’any 2021, ja que un dels regidors ha renunciat a la seva retribució. Pels regidors i regidores sense dedicació es preveuen, en concepte d’indemnitzacions, 82.800€ per la seva assistència al Ple i a la Junta de Govern Local i, finalment, 81.881€ per a retribucions del personal eventual de confiança.

Hisenda    (230.000€)

En aquests moments, l’Ajuntament no manté cap préstec amb entitats financeres i per aquest motiu no ha de fer cap previsió per amortitzacions o interessos. La quantitat prevista es destinarà, pràcticament en la seva totalitat, a finançar el cost del servei de recaptació que presta la Diputació de Barcelona.

Serveis a la ciutadania   (1.346.767€)

Presenta un increment superior al 8,4% i una redistribució de recursos entre determinades partides. Aquesta Regidoria a sofert canvis importants en determinades despeses durant l’any 2021 produïts pels efectes de la pandèmia, que ha obligat a incrementar algunes partides durant l’exercici. Es manté una important previsió de recursos per fer front a les ajudes socials i s’ha incrementat la despesa en serveis com el Rebost solidari, el Centre de Dia o el Servei d’atenció domiciliària. Aquesta Regidoria es considera prioritària a l’hora de rebre futurs suplements de crèdit amb càrrec als Romanents de Tresoreria, de manera que garantim en tot moment la disponibilitat dels recursos adients per tal de fer front a necessitats sobrevingudes per motius excepcionals.

Una correcta gestió dels recursos públics ens permet garantir que totes les persones amb dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques (alimentació, aigua, llum i gas) tindran accés a les ajudes municipals, i disposar també de recursos per partides tan importants com les destinades a activitats per a la infància, la gent gran o el manteniment de les millores introduïdes en el Centre de dia El Serral.

Per l’any 2022 garantim la disponibilitat d’un fons municipal inicialment superior als 800.000€ amb l’objectiu d’oferir ajuts a totes les persones amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques i socials. Garantim també la continuïtat de la línia d’ajuts destinats a les persones joves pel lloguer d’habitatge, que es va posar en marxa l’any 2017, amb una partida prevista de 33.000€.

La reassignació de recursos que s’ha dut a terme en els darrers anys ens permet mantenir una important dotació destinada al Servei d’Atenció Domiciliària (338.000€), oferint també la possibilitat d’incrementar el nombre de persones amb accés al Servei de Teleassistència.

El centre de dia El Serral augmenta de forma important els seus recursos econòmics, passant de 350.000€ als 383.000€ pel 2022. Amb aquest increment es cobrirà l’ampliació dels serveis i les noves prestacions que s’han posat en marxa a partir de la nova concessió de la gestió del centre.

Aquesta àrea també disposarà de més de 214.000€ per destinar-los a actuacions adreçades a la infància, l’adolescència i la família, així com 17.400€ per continuar desplegant accions del Pla de prevenció de drogodependències. Finalment, es manté la dotació per subvencionar el transport públic a joves estudiants que en els darrers anys ha permès ampliar aquesta línia d’ajuts.

Esports (1.304.408€) i Cultura (519.750€)

L’àrea d’esports presenta un petit increment i manté, entre d’altres, els més de 136.000€ per donar suport a les entitats esportives, 100.000€ pel manteniment de la zona esportiva i 1.022.000€ per la concessió de la gestió i manteniment de tots els equipaments esportius i de les activitats que s’hi organitzen a nivell municipal.

L’àrea de cultura manté el mateix pressupost, amb una redistribució interna dels recursos. Destinarà més de 166.000€ a donar suport a les entitats culturals i disposarà de prop de 300.000€ per destinar-los a la programació d’activitats culturals i al funcionament d’Els Costals, així com de 56.500€ pel museu i el patrimoni històric local.
Serveis (4.491.696€)

S’ha previst un increment de més de 275.000€ que es destinaran bàsicament a les millores introduïdes en el servei de recollida de residus i la neteja d’edificis municipals i escolars, així com al nou servei d’assistència tècnica pel manteniment dels edificis municipals.

Alguns dels serveis més importants que es gestionen des d’aquesta àrea són: la recollida de residus (848.000€), la neteja dels carrers (1.061.000€), la neteja i manteniment de zones verdes i jardineria (552.000€), la neteja i el manteniment d’instal·lacions dels centres escolars (583.000€) i el servei de transport públic urbà (533.000€).

Altres serveis que es gestionen des d’aquesta àrea son: la neteja d’edificis municipals (203.000€), el manteniment de l’enllumenat públic (250.000€) o el manteniment general d’edificis i instal·lacions (309.000€).

Medi ambient (742.913€)

S’incrementen els recursos destinats a Medi ambient en prop de 70.000€ per fer front, entre d’altres, a una nova campanya d’inspeccions d’activitats industrials (48.000€). Algunes de les partides més destacades son: la gestió de la Deixalleria municipal (240.000€), la gestió del Centre d’acollida d’animals (207.563€), la prevenció d’incendis (134.500€) o el manteniment dels horts urbans (25.000€). També es preveu destinar 14.000€ a la neteja d’abocaments incontrolats, així com 30.000€ a campanyes de foment i millora del medi ambient.

Alcaldia (918.040€)

Des d’aquesta àrea es gestionen els recursos econòmics que es destinen, bàsicament, a les aportacions que l’Ajuntament ha de fer a organismes, associacions o entitats municipalistes de les quals forma part el nostre municipi: AMB, Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, Associació de Municipis amb Transport Urbà, etc.

L’aportació més important correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la qual traspassem una part dels ingressos de l’Estat (240.000€) i una part de la recaptació de l’IBI (631.000€). Aquestes aportacions es fan pel fet de formar part d’aquest Ens, que agrupa un total de 36 municipis i gestiona serveis com el cicle de l’aigua, transport públic, medi ambient i residus o planificació urbanística.

Per l’any 2022 es mantenen els 24.300€ destinats als grups polítics municipals, els quals rebran una assignació anual per fer front a les despeses derivades de la seva acció municipal, fruit dels acords adoptats pel Ple a l’inici d’aquest nou mandat.

Patrimoni urbà (376.000€) i Habitatge (87.000€)

Les partides més rellevants de Patrimoni urbà son: la conservació de la via pública i les tasques de manteniment que du a terme la Brigada (165.000€), els treballs de conservació d’edificis escolars i municipals (125.000€) i l’assistència tècnica externa (65.000€) amb la finalitat de reduir els terminis en la tramitació de les llicències d’obres privades, entre d’altres.

Des d’Habitatge es preveu destinar 87.000€ per garantir i consolidar els serveis que es presten actualment, així com activar algunes accions recollides al Pla Local d’Habitatge, aprovat pel Ple l’any 2016.

Subministraments (826.000€)

Malgrat una previsió inicial inferior a l’any 2021, es considera necessari fer un seguiment periòdic d’aquestes despeses, sotmeses darrerament a increments importants, fet que comportarà la necessitat de modificar aquesta previsió al llarg de l’exercici. Amb aquesta partida es fa front a despeses com el consum elèctric a la via pública i als edificis i equipaments municipals: 515.000€; el consum d’aigua: 79.000€; el consum de gas: 122.000€ i la despesa en telefonia i internet: 97.000€.

Promoció econòmica, comerç i ocupació (347.900€)

L’àrea de Comerç incrementa el seu pressupost en més de 40.000€ i disposa, inicialment, de 202.000€ per destinar-los a campanyes, dinamització i promoció del comerç local, així com per garantir la continuïtat de les subvencions al comerç. Durant l’any 2021 aquest Departament ha patit també les conseqüències que, derivades de l’estat d’alarma, han afectat directament al petit comerç i la restauració local, aprovant importants ajuts econòmics extraordinaris per aquests sectors.

El servei d’Ocupació disposa d’un pressupost de 102.000€ . Es destinaran 50.000€ a formació ocupacional i 35.000€ a subvencionar la formació i l’ocupació, entre d’altres. Promoció econòmica i emprenedoria també recull un petit increment i disposarà d’un pressupost de 43.500€.

Educació (986.073€)

Aquesta Regidoria presenta un increment de més de 145.000€ per tal de recollir la dotació real que es destina a ”Ajut per material escolar”, així com per la millora del servei d’Infermeria escolar, que es va posar en funcionament el curs passat i ha estat ampliat aquest curs, donada la bona acollida d’aquest servei i la constatació de la seva necessitat a tots els centres escolars del municipi.

Així, el nou servei d’Infermera escolar passa dels 36.000 inicials als prop de 75.000€, amb els quals es pot doblar el nombre de professionals i hores que es dediquen a la prestació d’aquest servei.

Altres serveis importants d’Educació són: l’escola bressol (415.000€), les subvencions econòmiques pels centres escolars, les AMPA i les ajudes a famílies per llibres, material escolar i de text (312.000€), les activitats i casals infantils i juvenils (100.000€). També depenen d’aquesta àrea serveis importants com l’escola de música Miquel Blanch i la Biblioteca municipal.

Joventut (185.250€)

Des d’aquesta àrea es gestionen molts dels serveis que s’adrecen directament a la joventut del nostre municipi.
Amb un pressupost de 168.000€ es fa front les activitats que s’organitzen durant l’any, com ara: actes per les Festes majors, “Pressupostos participatius joves”, cursos de monitors de lleure, “Estiu Jove”, etc. També es financen serveis com el Punt d’informació juvenil o el programa “Educadors medi obert”. Es tracta d’un servei que es va iniciar l’any 2018 i ens permet una aproximació a la joventut del municipi, per conèixer les seves inquietuds, necessitats i demandes, des d’una vessant professional i respectant el seu entorn i punts de trobada.

També es disposa de 17.000€ per subvencionar activitats organitzades directament per diferents entitats juvenils del municipi.

Cooperació (168.600 €)

L’any 2018 aquesta àrea va incrementar els seus recursos, passant de 110.000€ fins els prop de 170.000€ que manté en l’actualitat. Amb aquest increment donàvem compliment al nostre compromís de destinar l’1% dels ingressos propis del pressupost municipal a la cooperació amb el desenvolupament i la solidaritat amb els països menys desenvolupats.

Per l’any 2022 es manté la mateixa dotació de recursos, amb una petita reducció pel traspàs de les despeses de comunicació, que es centralitzen al Departament de Comunicació. Els recursos d’aquesta Àrea es complementen amb una partida de 8.000€ que està gestionada des d’una altra àrea per motius comptables. Es tracta del finançament del lloguer d’un habitatge destinat a l’acollida de refugiats. La decisió de dur a terme aquest lloguer es va prendre des de Cooperació, després de declarar el nostre municipi com a “Ciutat d’acollida” juntament amb altres accions com ajuts directes a ONG’s que treballen en aquest àmbit.
Així doncs, la partida total de Cooperació és de 178.000€.

Altres àrees de Govern

Complementen la proposta de Pressupost municipal 2022 les següents previsions de despesa per a la resta de Regidories i Àrees municipals:

Seguretat ciutadana 148.500
Serveis centrals 518.573
Inversions (inicials) 66.091
Salut pública 90.884
Comunicació 116.374
Igualtat 81.700
Consum i Participació C. 12.500

INGRESSOS

(22.557.000€)

 

A l’hora de confeccionar el pressupost d’ingressos s’ha fet sota el principi de màxima prudència. En aquesta proposta, atenent a tots els condicionants que envolten l’actual situació social i econòmica s’ha tingut especialment cura en l’aplicació d’aquest principi a l’espera de comprovar l’afectació real que aquesta situació pot tenir en l’economia municipal.

La previsió inicial dels ingressos corresponents a l’any 2022 recull un increment d’aproximadament 784.000€ respecte l’any 2021.

La procedència dels ingressos municipals està clara i poc és el marge que la realitat deixa a l’hora de preveure ingressos futurs. El pressupost per l’any 2022, per molt que sigui una previsió i que aquest pugui registrar algunes modificacions durant l’any, és el que limita el topall de la despesa prevista inicialment pel proper exercici.

Els ingressos provinents dels impostos i les taxes municipals segueixen sent la part més important d’aquesta previsió. Els ingressos generats pels impostos municipals s’han calculat en 13.870.228€, el que representa el 62% del ingressos totals, essent els més importants els que provenen de l’IBI (5.953.000€) i els de l’IAE (4.300.000€).

La previsió d’ingressos per l’IBI s’ha reduït en prop de 80.000€ com a conseqüència de l’eliminació dels peatges en aquelles autopistes que travessen el nostre municipi, aquest fet comporta que aquestes infraestructures ja no tinguin que fer front a aquest impost, sense que els Ajuntaments rebem cap compensació per aquesta reducció en els ingressos municipals. En la darrera revisió de les ordenances (octubre de 2021) vam aprovar una nova congelació d’aquest impost, de manera que els ciutadans no veuran incrementat el seu rebut durant l’any 2022 i l’Ajuntament no incrementarà la seva recaptació.

En els ingressos derivats de l’impost sobre les activitats econòmiques, l’IAE, no hem previst cap variació ja que tampoc s’ha aprovat cap increment municipal per l’any 2022.

Així mateix, s’han previst uns ingressos d’1.400.000€ derivats de l’impost de la Plusvàlua, atenent a les darreres i urgents modificacions legals que el Govern Central ha introduït en la regulació d’aquest impost, després de la sentència del Tribunal Constitucional anul·lant alguns articles relacionats amb la forma de calcular la seva liquidació. En aquests moments, però, malgrat mantenir aquesta previsió d’ingressos, es fa difícil conèixer quin serà l’impacte real que aquestes modificacions tindran sobre la recaptació final d’aquest impost.

En relació a l’impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, atenent a l’evolució de la recaptació real durant els darrers anys, s’ha previst un increment d’aquests ingressos, arribant fins a 1.200.000€.

La resta d’impostos, a l’igual que les taxes municipals, no presenten canvis rellevants, donat que en l’aprovació de les Ordenances fiscals per l’any 2022 no s’han introduït modificacions.

La participació en els Tributs de l’Estat s’ha previst en 2.780.000€, que suposa un increment de 270.000€ respecte l’any 2021 (representa un 12,3% dels ingressos totals). Les subvencions i transferències previstes d’altres Administracions han estat revisades i actualitzades acuradament des d’Intervenció.

Finalment fem una breu referència als ingressos provinents dels Preus Públics, ja que aquests van patir una forta reducció provocada pels efectes de la COVID durant l’any 2020 i 2021. Per l’any 2022 s’ha previst la recuperació d’aquests ingressos, que haurien d’arribar a 1.160.000€, si bé és possible que encara no s’assoleixi les quantitats recaptades abans de la pandèmia, ja que la seva evolució pot estar condicionada principalment al ritme de recuperació econòmica que experimentin les economies familiars.

Els ingressos corresponents al concepte de preu públic provenen d’aquells serveis municipals que es presten des de l’Ajuntament i pels quals les persones usuàries han d’abonar una quantitat econòmica per poder accedir als mateixos. Alguns exemples son:

Previsió ingrés Cost aprox. servei
Escola de música municipal: 150.000 644.000€ *
Escola bressol municipal: 165.000 415.000€
Equipaments Illa esportiva: 700.000 1.158.000€ **
Centre de dia: 80.000 383.000€
(*) Només inclou els costos de personal (2020)
(**) No inclou els costos del personal municipal adscrit a la Regidoria d’Esports

INVERSIONS

 

El programa d’inversions està condicionat per les seves pròpies fonts de finançament. Si bé el pressupost ordinari genera uns ingressos que ens permeten garantir algunes inversions inicials, és evident que no ens permeten cobrir totes les actuacions previstes.

Inicialment doncs, el pressupost 2022 recull unes previsions per valor de 66.091€, amb els quals es doten algunes partides que permeten inversions relacionades amb el funcionament ordinari de l’Ajuntament: subvencions d’educació, adquisició de material inventariable o una previsió inicial per mobiliari urbà i equips o aplicacions informàtiques.

Com ja s’ha fet en exercicis anteriors, el tancament econòmic de l’exercici 2021 determinarà quin és el romanent de tresoreria disponible per poder ser destinat a noves inversions municipals. Un cop es conegui aquest, s’aniran incorporant al pressupost aquells projectes d’inversió que es considerin viables i prioritaris.

L’equip de govern, amb el suport dels grups polítics municipals, va presentar i aprovar l’any 2021 un programa d’inversions molt ambiciós de més de 3,6 milions d’euros, que es van afegir als 2,1 milions incorporats de l’any 2020 i que es trobaven en diferents fases de tramitació o execució.

Hem esmentat en diverses ocasions que algunes inversions no es podran fer durant el mateix exercici i molt probablement, la seva tramitació i execució es materialitzaran en diversos exercicis. La previsió econòmica que es fa respecte d’algunes inversions respon, doncs, al compromís ferm de fer realitat aquells projectes i establir la seva prioritat, més que no pas al fet de poder executar-los en aquell mateix exercici.

El programa d’inversions, com el pressupost, és un document viu que va recollint, contínuament, aquelles necessitats que es detecten i aquells projectes que poden ser interessants pel progrés i benefici del nostre poble.

En virtut de les disponibilitats econòmiques, la generació de nous ingressos i, fins i tot, els canvis normatius que es puguin produir, aquest programa d’inversions es podrà executar amb major o menor celeritat i d’acord amb les prioritats que, en cada moment, determini el consistori o les pròpies necessitats del municipi.

Per aquests motius, el programa d’inversions que es presentarà l’any 2022 preveu recollir, en primer lloc, totes les actuacions incorporades l’any 2021, que no s’han pogut executar o iniciar durant aquest exercici, a les quals, caldrà afegir aquelles propostes que puguin plantejar els diferents grups polítics i que es considerin necessàries o prioritàries pel nostre municipi.

Aquestes són, doncs, algunes de les dades més significatives que presenta el pressupost que es sotmet a aprovació per l’any 2022 i que recull, també, tota la documentació legalment exigida per facilitar un anàlisis més complert i acurat del mateix.

Finalment, vull deixar constància novament del meu agraïment com Alcalde i responsable de l’àrea d’Hisenda, així com el de tot l’Equip de Govern, als grups polítics municipals que han participat en l’elaboració d’aquest pressupost, fent arribar les seves propostes o suggeriments i contribuint a la seva aprovació facilitant la tasca d’aquest govern en la millora dels serveis i la qualitat de vida que volem oferir a la nostra ciutadania.

Castellbisbal, 15 de novembre de 2021
Joan Playà Guirado
Alcalde de Castellbisbal