Els col·lectors de Santeugini i Costablanca

Els col·lectors de Santeugini i Costablanca

Els col·lectors de Santeugini i Costablanca

Unes obres que es faran realitat ben aviat gràcies a l’activació de l’expedient que va fer Alternativa per Castellbisbal quan va tornar al govern, l’any 2015.

En què consisteixen les obres?

La construcció dels col·lectors de Santeugini i Costablanca es divideixen en dues infraestructures clarament diferenciades: una d’elles son els col·lectors denominats en ALTA, aquestes son obres que corresponen a la Generalitat de Catalunya i son els grans col·lectors que recullen les aigües residuals del sistema de clavegueram dels sectors urbanitzats (col·lectors en BAIXA) i les traslladen fins a les plantes depuradores o sistemes de tractament.

Els col·lectors en BAIXA corresponen al sistema de clavegueram que neix als nuclis urbanitzats i s’ha de connectar amb els col·lectors en ALTA i aquestes obres estan considerades com a bàsiques i necessàries a tots els nuclis residencials, essent per tant obres d’urbanització que s’han de dur a terme per part dels Promotors dels sectors residencials o, en el seu defecte, per les Juntes de Compensació dels nuclis residencials.

Quí fa les obres?

La construcció dels col·lectors serà executada pels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En el cas d’ALTA, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya perquè les obres les faci l’AMB i les pagui la Generalitat. En el cas dels col·lectors en BAIXA s’ha signat també un conveni amb l’Ajuntament perquè les obres les faci l’AMB i les pagui l’Ajuntament.

Perquè s’han de fer aquests col·lectors?

L’obligació de construir aquests col·lectors en BAIXA existeix des del mateix moment en el qual es planifica la construcció d’un sector residencial. El clavegueram dels nuclis residencials és una obligació que ha de dur a terme el Promotor del sector ja que es consideren “Obres d’urbanització” bàsiques pel correcte desenvolupament i gestió d’aquests nuclis.

En el cas de Costablanca i Santeugini els Promotors van desaparèixer i, en el primer cas, l’actuació d’urbanització finalment va haver de ser assumida per l’Ajuntament, que va fer totes les obres d’urbanització del sector, repercutint part del seu cost sobre tots els propietaris.

I en el cas de Santeugini es va constituir una Junta de Compensació, que és l’òrgan competent que té l’obligació de dur a terme totes dels obres d’urbanització  i son els propietaris del sector qui les ha de finançar.

Una prova molt clara i evident d’això és que avui, malgrat l’Ajuntament ja va rebre les obres d’urbanització de Santeugini fa anys i assumeix els costos de manteniment i conservació, segueix existint a la urbanització una Junta de Compensació. L’únic motiu que justifica aquest fet, conegut per tots aquells propietaris que porten més temps en el sector, és que tothom era conscient que encara quedava pendent la construcció d’aquests col·lectors i que aquesta obligació corresponia a la Junta (per tant a tots els propietaris de Santeugini).

Una llarga història

La construcció dels col·lectors ha patit un endarreriment molt important durant anys, donat que no es disposava del projecte constructiu redactat, donada la seva complexitat i la necessitat d’actuar coordinadament Generalitat i Ajuntament per garantir que tant el sistema en Alta com en Baixa es construïa de forma paral·lela, per tal de resoldre la recollida i el tractament de les aigües residuals dels sectors urbans de forma integral.

Durant els darrers anys l’obligació d’executar les obres per part de la Junta de Compensació ha anat evolucionant, donades la complexitat i les dificultats manifestades per tramitar i gestionar aquestes, fins que l’Ajuntament va acceptar que es faria càrrec de la seva construcció i també del seu finançament.

En diversos moments dels darrers anys s’ha intentat resoldre aquesta mancança urbanística, però no ha estat fins que Alternativa per Castellbisbal va tornar al govern, l’any 2015, que s’activa novament aquest expedient i tot el procés administratiu necessari per fer realitat aquestes obres.

L’any 2015 s’inicien les reunions amb l’AMB per sol·licitar la seva col·laboració i reactivar el procés. S’aconsegueix incorporar també a la Generalitat i dur a terme tota la tramitació necessària en paral·lel. L’any 2016 l’AMB inicia el concurs per a la redacció del projecte constructiu dels col·lectors i el gener de 2017 s’adjudica la redacció dels projectes d’obres.

La tramitació d’aquests projectes; les diferents revisions i aprovacions que s’han hagut de fer; la negociació i aprovació dels convenis per garantir el finançament de les obres; així com l’endarreriment de dos anys provocat per la pandèmia ens ha portat fins avui, moment en el qual s’estan donant per finalitzats tots els tràmits necessaris per tal de procedir finalment, en els propers mesos, a la licitació i adjudicació de les obres per a la construcció dels col·lectors.

Si no es produeixen noves incidències, les obres dels col·lectors s’hauran d’iniciar durant el proper any 2023 i està previst que finalitzin durant l’any 2024.

Aquesta actuació comportarà una millora medi ambiental i de salubritat pública molt important per als dos sectors residencials més importants de la zona (Santeugini i Costablanca) i es podran donar per finalitzades totes les obres d’urbanització pendents en aquests nuclis urbans.

Qui financía i quin cost tenen aquestes obres?

El cost previst pels col·lectors en Baixa supera els 4,3 milions d’euros i serà finançat íntegrament pels pressupostos municipals i les subvencions que es puguin aconseguir. La Generalitat, per la seva part, ha de finançar els col·lectors en Alta, amb un pressupost inicial de més de 4,7 milions d’euros.

L’actuació de l’Ajuntament allibera doncs als propietaris del sector de la seva obligació de fer i finançar íntegrament aquestes obres.

Naturalment que és una obligació de l’Administració dur a terme obres com aquestes, del tot necessàries per corregir mancances històriques i impactes medi ambientals no desitjats. Però és important conèixer bé la història, d’on venim i perquè avui som aquí davant d’aquesta realitat, per tal de poder fer un anàlisi veraç i prou objectiu sobre un tema com aquest que, amb el pas del temps, pot generar confusió ja sigui per desconeixement o per una manca d’informació i de perspectiva històrica.

Des d’Alternativa per Castellbisbal estem a la vostra disposició per aprofundir, ampliar o aclarir qualsevol altre tema relacionat amb les vostres inquietuds, necessitats o suggeriments, tal i com  ho venim fent durant aquests més de 30 anys que portem dedicant-nos, íntegrament, a la política local i a la gestió dels interessos públics de Castellbisbal.