Alternativa

Alternativa

ALTERNATIVA PER CASTELLBISBAL
29 anys fent poble

HISTÒRIA

29 anys treballant
per a les persones

Alternativa per Castellbisbal va néixer l’any 1991 com una agrupació d’electors de caràcter independent, desvinculada de qualsevol partit polític tradicional i amb l’objectiu de centralitzar els seus esforços, el seu treball i la seva dedicació únicament al nostre poble i als interessos dels nostres veïns.

Des de 1991 i fins l’any 2007, Alternativa per Castellbisbal va estar al front del govern municipal. La meitat d’aquest període en coalició amb altres partits polítics i els darrers anys amb majoria absoluta. El juny de 2007 la coalició entre tres partits polítics (PSC-PSOE, ERC i TxC) va fer que el nostre grup no pogués formar govern i, des de llavors, va seguir treballant pel nostre poble des de l’oposició, gràcies a la dedicació i constància dels nostres cinc regidors i tot l’equip que hi havia darrera.

L’any 2007 Alternativa per Castellbisbal va passar a regir-se per la Llei de partits polítics, donades les dificultats que les mateixes lleis estableixen per autoritzar la presentació d’agrupacions d’electors en períodes electorals. Això, però, no ha modificat els objectius, la forma de treballar i la nostra total independència de la resta de partits polítics tradicionals i jerarquitzats.

Durant els primers 16 anys de govern d’Alternativa per Castellbisbal moltes són les coses que van canviar al nostre municipi. De fet, el Castellbisbal d’avui, aquest poble que molts van triar fa pocs anys per fer arrels, per viure i conviure entre nosaltres, és el resultat d’anys de treball, d’esforç i de total dedicació als interessos locals. Amb el reconeixement a totes aquelles persones que també han treballat per fer millor el nostre poble, és evident que Alternativa per Castellbisbal ha deixat la seva empremta i és precisament per això, que volem fer-vos coneixedors de la nostra història.

Una història que va continuar escrivint-se des de l’oposició, doncs van se molts els projectes d’Alternativa que es van anar fent realitat durant els anys posteriors. Això va ser una conseqüència directa de la previsió i la planificació amb la que es va treballar.

Per això, ens sentíem molts satisfets quan veiem que Castellbisbal estrenava nous equipaments i creixia en infraestructures i serveis, perquè sabíem que el temps dedicat a la seva planificació estava donant els seus fruits. La gent d’Alternativa sempre hem treballat amb una veritable vocació de servei al nostre poble. Hem acompanyat el desenvolupament urbanístic més important que ha viscut mai Castellbisbal sense soroll, sense escàndols urbanístics, sense casos de corrupció política i sense eludir cap responsabilitat.

Els 16 anys de govern d’Alternativa per Castellbisbal van servir per assentar les bases d’un poble pròsper, sostenible i amb uns alts nivells de qualitat de vida. És aquest el poble que volem. Vam tancar les portes a possibles especulacions urbanístiques. Vam planificar molts dels projectes que, anys després, han dut a terme altres grups de govern . No ens va preocupar mai que altres grups polítics s’apoderin d’aquests projectes quan és Castellbisbal qui guanyava.

Malauradament, les coses es van torçar en els darrers anys i la mediocritat i el servilisme s’havia assentat al govern del nostre Ajuntament. La gestió del nostre poble és massa important per deixar-la en mans d’interessos partidistes, en lluites de poder i en persones que serveixen a les consignes i els dogmes del seu partit, oblidant que són els interessos de Castellbisbal els que han d’estar per sobre de tot.

Per això, després de 8 anys a l’oposició, i amb forces renovades, vam presentar-nos novament a les darreres eleccions municipals. El poble de Castellbisbal ens va donar un cop més la seva confiança, i aquesta vegada sí, hem pogut tornar a encapçalar el govern municipal.

La gent d’Alternativa no treballa pels interessos d’un partit polític, treballa i ha treballat sempre pels interessos de Castellbisbal i aquesta és una de les grans diferències entre el nostre grup i la resta de partits polítics locals. Els homes i dones que formem Alternativa per Castellbisbal estem compromesos amb el nostre poble. Estem compromesos amb tu.

Totes aquelles persones que, activament o bé donant-nos suport, participen en el projecte d’Alternativa per Castellbisbal, han de saber que avui segueixen escrivint la història del nostre poble. Som aquí i estem disposats a seguir fent camí plegats. Per això, us animem a que seguiu confiant en la gent d’Alternativa, en la gent de casa.

El nostre projecte segueix viu i les nostres il·lusions estan obertes a la participació de tothom. Prop de 29 anys de treball i d’experiències positives ens avalen. Per això, Castellbisbal ha tornat a recuperar el rumb de la prosperitat, el progrés, les bones maneres de fer, la proximitat a les persones i la seva singularitat pròpia. Totes les dones i els homes que formem Alternativa per Castellbisbal hem treballant perquè això sigui una realitat.

Una altra forma de fer política a Castellbisbal és possible!

IDEARI
1
Som un equip de persones que tenim un objectiu comú: treballar per la millora de la qualitat de vida a Castellbisbal.

2
Som persones compromeses, centrades en treballar pel nostre poble, amb esperit crític i constructiu que no cerquem el protagonisme individual.

3
Som un partit polític independent i assembleari que decidim sense ingerències externes i respectem la ideologia i el pensament individual.

4
Creiem en la política com a l’eina per aconseguir un model de gestió de poble proper, honrat, sostenible i plural.

5
Creiem en la integració com a principal eina de convivència, entesa des del respecte pel territori, la cultura, les arrels i les tradicions.

CODI ÈTIC

Participació democràtica

 • La base del funcionament d’Alternativa per Castellbisbal (en endavant AC) és assemblearia per escoltar la veu de tothom i afavorir la participació directa de tots els veïns i veïnes, tan si som a l’oposició com al govern. Totes les opinions tenen cabuda en AC i totes les persones que formin part de l’assemblea gaudeixen de llibertat d’expressió i de vot, tal i com recullen els nostres estatuts.
 • Les decisions sobre l’estructura i el funcionament d’AC hauran de ser debatudes i votades en assemblea, un cop totes les persones participants hagin tingut l’oportunitat d’expressar la seva opinió.
 • AC treballarà per afavorir una major participació democràtica de la ciutadania en totes les qüestions relacionades amb la política local que, per la seva especial rellevància, pugin afectar els interessos generals de la població. Amb aquesta finalitat fomentarà i potenciarà el debat ciutadà i, si s’escau, la convocatòria de consultes obertes a tothom.

Transparència informativa

 • Els càrrecs electes d’AC informaran l’Assemblea sobre tots els temes relacionats amb la política municipal. AC, utilitzant els mitjans de comunicació disponibles, informarà a la població sobre tots els afers relacionats amb la política local dels quals en tingui coneixement.
 • En cas de formar part del govern municipal, un cop a l’any, es donarà compte públicament a tots els ciutadans de Castellbisbal del nivell de realització i del grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.

Transparència econòmica

 • Les fonts de finançament d’AC provenen de les quotes aportades pels membres de l’Assemblea, d’aportacions voluntàries de simpatitzants i de subvencions públiques destinades a partits polítics a les quals es pugui tenir dret. AC informarà anualment a la població sobre el seu estat de comptes.
 • La responsabilitat dels càrrecs electes d’AC s’entén com una responsabilitat pública de servei a la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà de les retribucions públicament acordades i aprovades pel Ple municipal. AC informarà anualment a la població sobre les retribucions o dietes que rebin els seus càrrecs electes.
 • Els càrrecs electes contribuiran al finançament d’AC en funció dels seus ingressos i d’acord amb el que decideixi l’Assembla a l’inici de cada legislatura.
 • Els càrrecs electes d’AC no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa relacionada amb l’administració, considerant com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors o descomptes. Les persones sotmeses al present codi ètic, durant l’exercici del càrrec i més enllà del que estableixi la normativa vigent, lliuraran la seva declaració de bens al secretari i tresorer d’AC, a més de l’Ajuntament, que la posarà a disposició pública. La declaració serà actualitzada sempre que es produeixi alguna variació sobre els bens personals.

Persones treballant al servei de la ciutadania

 • El present codi ètic implica per igual a tots els membres d’AC. Amb tot, els càrrecs electes estan obligats a signar expressament l’acceptació del present Codi així com el seu compromís de dimissió per infracció del mateix.
 • Els càrrecs electes exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, anteposant sempre els interessos de la ciutadania als personals, d’acord amb els principis que defensa AC.
 • El càrrecs electes gaudeixen de llibertat de vot davant del seu posicionament polític en aquelles qüestions alienes a les línies d’actuació municipal aprovades per l’assemblea o al programa electoral aprovat per aquesta.
 • En l’exercici de les seves responsabilitats, els càrrecs electes fonamentaran l’extensió de les seves propostes polítiques des de l’argumentació deliberativa i el debat polític respectuós, no permetent conductes amb escarni o calumnies entre càrrecs ni ciutadans.
 • Els recursos públics que l’administració local posa al servei dels càrrecs electes o dels grups polítics (automòbils, material d’oficina, instal·lacions, equips d’informació o comunicació, viatges, dietes, etc.) mai no podran ser utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les implícites del càrrec.
 • Els càrrecs electes no formaran part d’associacions, empreses o altres organismes amb ànim de lucre que, per la seva relació de conveni, contracte o vinculació de treball, defensin o hagin de defensar els seus interessos o objectius davant de l’Ajuntament.
 • Si durant l’exercici com a càrrecs electes d’AC han de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi trobin implicats directa o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

Conducta dels càrrecs electes

 • Els conflictes ètics o de conducta dels càrrecs electes seran traslladats a la Comissió de Coordinació Ètica d’AC (CCE) que resoldrà d’acord al seu criteri, prèvia informació dels conflictes plantejats davant l’Assemblea d’AC. La composició i constitució d’aquesta Comissió haurà de ser regulada per les normes de funcionament d’AC.
 • Constituirà un conflicte ètic o de conducta, qualsevol contradicció entre una norma ètica o de conducta aprovada per AC i una altra norma o interès, bé ètic, polític o personal que pugui afectar a qualsevol càrrec electe.
 • Si la CCE o l’Assemblea d’AC, si s’escau, considera convenient el cessament d’una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic, els signataris adquireixen el compromís de dimitir de la condició de càrrec electe.
 • Les persones sotasignats assumeixen com a propi el programa polític d’AC així com el conjunt de principis ètics i de conducta recollits en aquest codi.
 • Els/les sotasignats volen fer palès el seu compromís col·lectiu en la defensa de l’interès general de la ciutadania i en la lleialtat al nostre municipi, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista i es comprometen lliure i públicament a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic i de Conducta, i en cas contrari a presentar la seva dimissió.
FUNCIONAMENT

L’Assemblea d’Alternativa és el màxim òrgan de presa de decisions dins de l’estructura organitzativa. Està formada per totes les persones que formen part d’Alternativa, independentment de la seva antiguitat, edat o ideologia, i sovint també hi assisteixen persones interessades en el grup o per conèixer l’actualitat política del municipi o expressar preocupacions i idees. La reunió de l’Assemblea se celebra el 3er dimecres de cada mes. Aquest contacte és el que defineix Alternativa: una gestió de molta proximitat als ciutadans i als seus problemes, als seus suggeriments o a les seves necessitats.

Els grups de treball són equips destinats a treballar en un aspecte concret del dia a dia d’Alternativa, des de àrees temàtiques (serveis socials, hisenda, cultura, esports…) fins a temes de funcionament (comunicació, logística, tresoreria…).

El sistema de finançament d’Alternativa es nodreix únicament de les aportacions econòmiques que fan els simpatitzants i els membres del partit. Des de 2008 rebem una subvenció de l’Ajuntament que destinem bàsicament a la impressió i distribució de l’Alternatiu, i la quantitat que ens ha sobrat de cada any l’hem retornat a l’Ajuntament i demanem, sempre, que aquests diners es facin servir amb finalitats socials o culturals en vers la població de Castellbisbal.

Estatuts: l’any 2004 vàrem elaborar i aprovar els estatuts d’Alternativa, que regulen tant l’elecció dels candidats que es presenten a les eleccions com el funcionament de l’agrupació

ALGUNES DE LES COSES QUE HEM FET POSSIBLE AMB 29 ANYS D’HISTÒRIA

 • S’inicia la tramitació del projecte d’ampliació del CAP que permetrà disposar de 12 noves consultes. (2018)
 • Es crea el Consell de Salut. (2018)
 • S’amplia l’horari del CAP de 8 del matí a 12 de la nit amb un increment de 1.300 hores anuals. (2017)
 • Es milloren les connexions del transport públic amb Rubí i Terrassa (de 4 serveis diàris a 9 a l’Hospital de Terrassa). (2017)
 • S’instal·len 14 nous DEA’s (es passa de 6 a 20) a poble i nuclis residencials. Municipi Cardioprotegit. (2016 – 2019)
 • L’Ajuntament avança els diners i es construeix el CAP. (2000)
 • Es crea el servei d’atenció domiciliària. (1999)
 • S’aconsegueix l’obertura d’una segona farmàcia. (1995-1999)
 • Es crea el servei municipal de podologia. (1995)
 • Es posa en funcionament el servei d’urgències mèdiques les 24 hores del dia, finançat per l’Ajuntament. (1994)
 • Es compra el cotxe de socors, que va funcionar fins que es va disposar d’ambulància. (1993)

 • Es concedeix ajut de material de 50€ per tota la infància i adolescència escolaritzada. (2015-2019)
 • Participació de les AMPA en el centre de la gestió i com principals involucrats en l’educació del municipi. (2016)
 • Recuperem l’escola de mares i pares. (2016)
 • S’aplica el criteri d’equitat als centres. (2017)
 • S’inicien les obres de l’Escola Bressol La Caseta. (2006)
 • Es redacta el projecte del Pavelló Esportiu Montserrat. (2006)
 • S’amplia l’edifici de l’antic Ajuntament per convertir-lo en seu de l’Escola de Música Municipal Miquel Blanch. (2006-2007)
 • S’amplia l’Escola Montserrat (nous ascensors, 4 aules noves, cuina i menjador). (2000 i 2002)
 • Es construeixen l’IES Castellbisbal, l’Escola Els Arenys i l’Escola Benviure. (1998-2006)
 • Es cobreix la Pista del Pati de l’Escola Montserrat. (1996-1998)
 • S’aprova la prestació d’ajuts i beques per a estudiants. (1992-2007)

 • S’ha canviat la gespa del camp de futbol(2018)
 • S’ha canviat el climatitzador del Pavelló de l’Illa Esportiva. (2016)
 • S’ha arreglat les goteres del pavelló, substituint la impermeabilització. (2016)
 • S’ha instal·lat un marcador d’última generació al pavelló cobert de l’illa esportiva. (2018)
 • S’ha remodelat la Sala Cardiofitness, canviat el paviment i afegit 11 noves màquines. (2017)
 • S’han instal·lat màquines esportives a diferents indrets del poble i urbanitzacions. (2017)
 • S’han obert les portes del camp de futbol en el mateix horari que tota l’illa esportiva. (2018)
 • Es construeix el pavelló i les piscines cobertes de l’Illa Esportiva. (1998-2000)
 • Es remodela totalment la piscina d’estiu per adaptar-la a la nova normativa. (1997-1999)
 • Es construeix la pista d’hoquei. (1997-1998)
 • Es remodelen els vestidors i s’enjardina l’entorn del Camp de Futbol. (1993 i 2002)
 • Es construeix la segona pista poliesportiva. (1993-1994)
 • Es renoven les tres pistes de tennis.

 • Nova línia de la cavalcada de reis amb el protagonisme de les entitats municipals(2018-2019)
 • S’han invertit 110.000 euros en la millora de l’auditori (sistema de llums, capsa escènica, nou sistema de so…)(2016-2018)
 • Es posa en marxa el portal web d’Els Costals(2017)
 • S’ha finalitzat la primera fase de les obres de rehabilitació de Can Pedrerol. (2018)
 • Entitats culturals, esportives i de joves s’han incorporat a les comissions de treball per dissenyar les diferents festes del municipi(2016)
 • S’aprova el projecte d’Els Costals: nova biblioteca, nou auditori, sales d’exposicions i pàrquing. (2006)
 • S’amplia i es remodela el Museu de la Pagesia. (2004)
 • Es rehabilita la Torre Fossada. (2003)
 • Es compra, es rehabilita i es posa en marxa Can Margarit. (1995-1999)
 • Es realitzen actuacions arqueològiques per a la conservació de l’Arc Romà del Pont del Diable. (1995-1999)
 • Es recuperen, creen i milloren moltes festes tradicionals, com la Festa Major, Els Tres Tombs, el Quinto de Nadal, els Gegants, el Carnestoltes i la Revetlla de Sant Joan, la Nit de l’Esport, la Setmana de la Dona o Fotòpsia. (1991-2007)
 • Es restaura l’Ermita de Sant Joan.

 • S’assoleixen els nivells de reciclatge marcats com a obligatoris a partir del 2020. (2016 – 2018)
 • Som el tercer municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona amb millors dades de recollida. (2018)
 • Es posa en marxa el projecte d’horts urbans. (2017)
 • S’adquireix un vehicle 100% elèctric per la brigada. (2017) i un vehicle 100% elèctric d’us compartit per tota la població. (2018)
 • S’instal·len plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament  (2017) i a la Illa Esportiva, amb un estalvi anual de més de 12.000€(2019) 
 • Es dota de nous serveis el Punt Verd: Tallers de prevenció de residus i serveis d’assessorament per a l’auto reparació. (2016-2019)
 • Es completa tot el perímetre de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i polígons industrials. (2017)
 • S’aprova el POUM, que garanteix la protecció del nostre entorn natural i tanca les portes a l’especulació urbanística. (2007)
 • Se soterren les línies elèctriques de baixa tensió de l’entorn de l’Illa Esportiva i l’escola Les Vinyes. (2006-2007)
 • Es construeix la Deixalleria i es posa en funcionament el Punt Verd. (1999)
 • S’instal·len contenidors soterrats per a la recollida selectiva. (1998-2007)
 • Castellbisbal es converteix en poble de referència en la recollida selectiva: el percentatge de recuperació arriba al 60% i es reben 12 premis en reconeixement a les polítiques mediambientals. (1994-2007)
 • Es connecta el 90% del poble i polígons industrials a la xarxa de colectors per al tractament de les aigües residuals. (1993-2007)
 • Es controlen les emisions de les empreses, i s’hi prohibeix la instal·lació d’indústries perilloses i contaminants. (1992-2007)

 • Entrada del municipi a la zona 1 de l’Àrea Metropolitana. (2019)
 • S’ha millorat el servei de transport augmentant en totes les línies la freqüència de pas, tant els dies laborables com els caps de setmana i festius. (2016-2019)
 • S’ha redactat el pla d’igualtat i s’ha creat el Consell Urbà i el Consell de Salut. (2016-2018)
 • Es converteix la zona blava en zona taronja gratuïta i es pacifica el centre urbà. (2018 – 2019)
 • S’ha implantat el servei d’àpats a domicili per a majors de 65 anys o persones amb dependència. (2017)
 • S’han finançat obres d’arranjament dels habitatges de la gent gran i persones vulnerables, per adaptar el seu domicili a les necessitats de mobilitat. (2016-2019)
 • Es rehabilita l’estació de RENFE i s’augmenta el pas de trens. (2007-2008)
 • Es construeix El Serral, el centre de dia per a la gent gran. (2006)
 • Es posen en funcionament els bucs d’assaig per als joves. (2003)
 • Es crea el servei d’assessorament per a dones. (2001)
 • Es crea el servei de transport municipal i s’aprova el conveni per aplicar la tarifa integrada al nostre municipi. (1999)
 • S’implanta el bus que uneix les urbanitzacions amb el nucli (1998), el bus de l’estació, el bus urbà i la connexió amb Rubí (1995). El servei és gratuït per a la gent gran.
 • Es crea la targeta de la gent gran (carnet de Serveis Socials). (1995)
 • S’aprova dedicar l’1% a solidaritat. (1995)

 • S’activat la urbanització del carrer de La Lluna i s’ aconseguit una subvenció de la Diputació de 600.000€ per a les obres. (2018)
 • S’han reurbanitzat els carrers d’Orient, Sant Marc, Miquel Blanc i la Plaça del Joc. (2017 – 2018)
 • S’han reparat les goteres de l’Iilla Esportiva i de l’Ajuntament. S’ha substituit la coberta del Museu de la Pagesia i consolidat Sant Joan de Benviure. (2016 – 2018)
 • S’ha millorat la seguretat viaria a la carretera de l’Estació modificant la cruïlla amb nou carril i il·luminació. (2018)
 • S’ha fet una nova xarxa de clavegueram al sector nord de Can Costa. (2017)
 • S’aprova un pla de millora de voreres (275.000 €) i un de millora de passos vianants. (2018)
 • S’ha començat la primera fase de les obres de rehabilitació de Can Pedrerol (2017)
 • S’aprova el projecte del parc de l’av. Roures, de Can Costa. (2002)
 • Es crea el Centre Municipal d’Acollida d’Animals. (2001)
 • S’executa l’Eixample de casc urbà. (1994-2001)
 • Es construeixen gairebé totes les rotondes del poble. (1993-2006)
 • S’amplia el Cementiri. (1993-2006)
 • S’obre el parc de l’Esbarjo i es construeix el parc de les Destresses.
 • Es construeixen el parc de l’Ermita, el parc d’Àngel Guimerà, la plaça Lluís Companys, la plaça de la Pau i les zones verdes de Folch i Torres, a més dels primers parcs i jardins de tots els nuclis residencials.
 • S’asfalta i s’urbanitza tot el centre urbà (illa de vianants, c. Major i Pi i Margall, Plaça de l’Església, carrer del Padró, la Barana i una part del carrer Sant Lluc).

 • S’obre l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC) a Can Santeugini. (2018)
 • Es fa una nova xarxa de clavegueram al sector nord de Can Costa. (2017)
 • S’asfalten diferents carrers a Can Santeugini, Costablanca, Sta. Teresita, Can Campanyà. (2016-2018)
 • Es fan obres a l’accés a Can Campanyà per evitar l’entrada de camions (36.979 €). (2018)
 • S’augmenta i millora l’enllumenat de la zona residencial de Can Campanya i Can Santeugini (228.300 €). (2016-2018)
 • Es tanca l’expedient dels veïns de CostaBlanca pel pagament de les obres, donant ajuts a les famílies per poder fer front al pagament. (2016)
 • Es fa el pas de vianants del Canyet. (2017)
 • S’incrementen les freqüències en les línies de transport públic(2016-2019)
 • Es finalitzat la instal·lació de contenidors soterrats(2017)
 • S’instal·len aparells d’exercici exterior a tots els nuclis. (2017)
 • S’urbanitza Costa Blanca. (2003-2007)
 • S’implanta el servei de bus per connectar tots els nuclis residencials amb el centre urbà. (1999)
 • Es finalitzen totes les obres d’urbanització dels sectors residencials. (1992-2007)
 • S’enjardina i s’urbanitza la plaça Mozart a Comte de Sert. (1992-1993)
 • Es garanteix la prestació dels serveis de qualitat a totes les urbanitzacions: subministrament d’aigua potable, neteja de carrers, recollides selectives, contenidors soterrats, senyalització viària, correus, seguretat… (1991-2007)
 • Es construeix la pista poliesportiva de Can Santeugini.
 • Es construeix el parc públic de Santa Teresita.